สัมมนา "Things You Need to Know on Incoterms 2020"

Benefits:

 • เข้าใจและสามารถใช้กฎ Incoterms® 2020 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • เข้าใจบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขาย
 • ลดความเสี่ยงและต้นทุนในการซื้อขายระหว่างประเทศ
 • สามารถนำไปใช้ในการร่างสัญญาซื้อขายได้อย่างรัดกุม
 • สามารถสื่อสารและเจรจาต่อรองกับคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่าง  Incoterms® 2010 และ Incoterms® 2020

Who should attend?

1. International Trade and Logistics Business

 • Sales and Logistics Executives / Officers
 • Shipping Lines / Agents
 • Freight Forwarders
 • Customs Brokers
 • Third Party Logistics Providers

2. Others

 • Lawyers / Legal Counselors
 • Bankers
 • Insurers
 • Customs Officers
 • Professors / Students

Download Program And Registration Form
Back