หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ

หัวข้อ "ข้อตกลงการระงับข้อพิพาท" วันที่ 20 สิงหาคม 2563

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ

คณะกรรมาธิการด้านอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาท หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand) ร่วมกับ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จัดอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานด้านการอนุญาโตตุลาการ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ ขั้นตอน กระบวนการอนุญาโตตุลาการ แก่กันกฎหมาย และผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดหลักสูตร โทร 02 622 2183 Email: [email protected]

ลงทะเบียน https://forms.gle/GHMgdohC1K2bxprm8


Download Program And Registration Form
Back