แก้ไขคำแปลภาษาไทยในกฎ CIF ของหนังสือ Incoterms® 2020 ฉบับไทย-อังกฤษ

 

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand) มีการแก้ไขคำแปลภาษาไทยในกฎ Cost Insurance and Freight (CIF) ของหนังสือ Incoterms® 2020 ฉบับไทย-อังกฤษ ในหน้า 134 และ 164 ดังนี้

(หน้า 134) CIF

A ภาระหน้าที่ของผู้ขาย

A5 การประกันภัย

จาก     

เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นหรือตามประเพณีปฏิบัติเฉพาะของประเภทการค้า ผู้ขายต้องให้ได้มาซึ่งการประกันภัยสินค้าที่มีความคุ้มครองตามที่ระบุใน Clauses (C) ของข้อกำหนด Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) หรือเงื่อนไขชุดใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันตามความเหมาะสมของพาหนะขนส่งที่ใช้ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง การประกันภัยจะต้องจัดทำเป็นสัญญากับผู้รับประกันหรือบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงดี และให้สิทธิแก่ผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ในสินค้านั้นในการเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง

เป็น    

เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นหรือตามประเพณีปฏิบัติเฉพาะของประเภทการค้า ผู้ขายต้องให้ได้มาซึ่งการประกันภัยสินค้าที่มีความคุ้มครองตามที่ระบุใน Clauses (C) ของข้อกำหนด Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) หรือเงื่อนไขชุดใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง การประกันภัยจะต้องจัดทำเป็นสัญญากับผู้รับประกันหรือบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงดี และให้สิทธิแก่ผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ในสินค้านั้นในการเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง

 

(หน้า 164) ใน Article by Article Text of Rules

CIF

A5 การประกันภัย

จาก    

เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นหรือตามประเพณีปฏิบัติเฉพาะของประเภทการค้า ผู้ขายต้องให้ได้มาซึ่งการประกันภัยสินค้าที่มีความคุ้มครองตามที่ระบุใน Clauses (C) ของข้อกำหนด Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) หรือเงื่อนไขชุดใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันตามความเหมาะสมของพาหนะขนส่งที่ใช้ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง การประกันภัยจะต้องจัดทำเป็นสัญญากับผู้รับประกันหรือบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงดี และให้สิทธิแก่ผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ในสินค้านั้นในการเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง

เป็น    

เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นหรือตามประเพณีปฏิบัติเฉพาะของประเภทการค้า ผู้ขายต้องให้ได้มาซึ่งการประกันภัยสินค้าที่มีความคุ้มครองตามที่ระบุใน Clauses (C) ของข้อกำหนด Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) หรือเงื่อนไขชุดใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง การประกันภัยจะต้องจัดทำเป็นสัญญากับผู้รับประกันหรือบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงดี และให้สิทธิแก่ผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้ในสินค้านั้นในการเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง

 

หมายเหตุ: ท่านสามารถอ้างอิงข้อมูลได้จาก Incoterms® 2020 ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นฉบับที่ใช้อย่างเป็นทางการ

 

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อหนังสือ Incoterms® 2020 กรุณาติดต่อ ICC Thailand โทร 02 622 2183 หรือ [email protected]

 


Back